Doel van de stichting
1. De stichting heeft ten doel het bevorderen en faciliteren van oecumenische activiteiten en initiatieven in de Ontmoetingskerk te Nijmegen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door oecumenische activiteiten en initiatieven na goedkeuring financieel te ondersteunen.

De stichting wil haar doel bereiken door:
1. het verschaffen van middelen in de breedste zin van het woord – in het bijzonder financiële, technische, organisatorische en/of personele – om te voorzien in behoeften die voortvloeien uit dit doel;
2. het inzetten van alle overige wettige middelen, die bijdragen aan de verwezenlijking van dit doel;
3. en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks en/of zijdelings verband houdt.

ANBI-status
De Belastingdienst heeft met haar brief van 26 augustus 2009 de status van ‘algemeen nut beogende instelling’ verleend aan de stichting, waarmee donaties aan onze stichting fiscaal aftrekbaar zijn van uw inkomen.
De overheid stelt per 1 januari 2014 nadere eisen aan de openbaarheid van informatie van ANBI’s. Vandaar dat wij die verplichte informatie compact bij elkaar zetten.

1. Naam stichting: 
Stichting Oecumene Ontmoetingskerk
2. Fiscaal nummer:
8195 24 177
3. Contactgegevens secretariaat:
Waalbandijk 175, 6541 AA Nijmegen
Telefoon: 06 202 179 14
Email kan via de website. Ga naar de tab ‘Contact’.
4. Doelstelling:
De doelstelling van de stichting in het kort luidt:
“het bevorderen en faciliteren van oecumenische activiteiten in en rond de Ontmoetingskerk in de wijk Dukenburg in Nijmegen”.
Ga naar de tab Downloads naar het document “statuten stichting”.
5. Beleidsplan:
    Ga naar de tab Downloads, naar het document “beleidsplan 2019-2022”.
6. Bestuurder: 
    B. de Gooyert, voorzitter, Lindenholt, Nijmegen
    Secretaris/penningmeester: P. Keizers, Nijmegen-West, Nijmegen
    M. Stoks, lid, Nijmegen-Oost, Nijmegen
7. Beloningsbeleid:
    Er is geen personeel in dienst.
    Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.
8. Financiële verantwoording en verslag van activiteiten:
   
ga naar de tab  Downloads, naar de documenten “jaarverslag”.

Oprichting
De stichting is op 28 mei 2008 opgericht. Ga naar de tab Downloads om de statuten in te zien.
De stichting staat sinds 5 juni 2008 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 0918 34 93.

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door een aantal mensen die betrokken zijn bij de geloofsgemeenschap rond de Ontmoetingskerk in Nijmegen. Hun namen staan hierboven, onder ANBI-status, vermeld.

Visie
Het bestuur van de stichting onderschrijft de toekomstvisie, die het destijdse bestuur van de parochie Johannes & Jacobus en de Sectieraad Dukenburg/ Lindenholt tezamen hebben vastgesteld. Ga voor de tekst van deze toekomstvisie naar de tab Downloads, naar het document “toekomstvisie”.
Het beleidsplan van onze stichting vindt u onder de tab Downloads, document “beleidsplan 2019-2022”.
Parochie
Johannes en Jacobus
Dukenburg Nijmegen
Protestantse
Wijkgemeente
Dukenburg-Lindenholt